Çalışma İzni Türleri

Çalışma İzni Türleri

süreli çalışma izni

Türkiye’de Çalışma İzni Türleri

Uluslararası İş gücü Kanunlarına göre izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara iş ve hizmet sözleşmesi hakkın verilip verilmeyeceğinin takibini ve yabancı çalışma izin türleri için detaylı bilgileri sizlere aktarmaktayız.

Yabancı çalışma izni türleri süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma izni olarak kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır. Yabancı çalışma izni türleri ayrıntılı bilgileri ve maddelerini sizlere aktarmaktayız. Özellikle süreli işlemlerde uzatma sürelerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Yabancı çalışma izni türleri iyi ve ayrıntılı olarak bilinmesi yabancı ülkede yaşayabileceğiniz sorunlar için önden önlem alma şansını yakalarsınız.


SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

Süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınır. Yabancı işçinin hizmet akdinin veya işin süresine göre belirli bir işyeri, işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla bir yıl süreyle verilmektedir

Süreli çalışma izni.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27’nci maddesi uyarınca geçerli çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 6458 sayılı Kanun uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmektedir. (4817 sayılı Kanun md.6)

Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.

Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hallerde iptal edilir.

Süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı iş yerinin veya iş yeri adresinin değişmesi halinde, Kanunun 18 inci maddesi uyarınca en geç onbeş gün içerisinde durum Bakanlığımıza bildirilir. Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir.

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, yapacaklarını belirtikleri çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam yaratması koşulu ile verilebilmektedir.

Bağımsız çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgelerin de başvuruyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Bağımsız çalışma izni koşullarını karşılamayan yabancı şirket ortağı ve şirket sahiplerine süreli çalışma izni verilebilmektedir.

çalışma izni

No Comments

Post A Comment